Back to the top

Privacybeleid

Het Leeshuis, gevestigd aan de Mark Huizingapad 11 te Schiedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Het Leeshuis

Mark Huizingapad 11

3118 JM Schiedam

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Leeshuis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sandra@hetleeshuis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Leeshuis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, expliciet met uw toestemming

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Leeshuis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Leeshuis) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Leeshuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens 

Personalia > maximaal 1 jaar > Voor het verrichten van onze dienstverlening of het beantwoorden van vragen hebben wij voor langere tijd uw gegevens nodig. Echter, zodra onze dienstverlening eindigt of wij uw vragen hebben beantwoord en u niet onze dienstverlening doorzet, verwijderen wij deze gegevens per direct. Indien u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van onze nieuwsbrief bewaren wij uw gegeven totdat u zich uitschrijft van onze nieuwsbrief.

E-mail adres > maximaal 1 jaar > Voor het verrichten van onze dienstverlening of het beantwoorden van vragen hebben wij voor langere tijd uw gegevens nodig. Echter, zodra onze dienstverlening eindigt of wij uw vragen hebben beantwoord en u niet onze dienstverlening doorzet, verwijderen wij deze gegevens per direct. Indien u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van onze nieuwsbrief bewaren wij uw gegeven totdat u zich uitschrijft van onze nieuwsbrief.

Telefoonnummer > maximaal 1 jaar > Voor het verrichten van onze dienstverlening of het beantwoorden van vragen hebben wij voor langere tijd uw gegevens nodig. Echter, zodra onze dienstverlening eindigt of wij uw vragen hebben beantwoord en u niet onze dienstverlening doorzet, verwijderen wij uw telefoonnummer direct. Als u heeft aangeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, bewaren wij wel uw personalia en e-mail adres.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Leeshuis verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Leeshuis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Leeshuis gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Leeshuis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sandra@hetleeshuis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het Leeshuis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Leeshuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via sandra@hetleeshuis.nl. Het Leeshuis heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

H E T   L E E S H U I S

Mark Huizingapad 11

3118 JM Schiedam

Algemene voorwaarden (in PDF)

D I R E C T   C O N T A C T

sandra@hetleeshuis.nl

06 - 41 205 769

I N F O R M A T I E

KVK: 81681704

BTW: NL003598006B14

2021 - Alle rechten voorbehouden aan Het Leeshuis - Concept & Realisatie Studio PEnsley